Huurinfo/Tips

In deze rubriek vind je een aantal tips waar je rekening mee kunt/moet houden als je op kamers gaat en wat er allemaal komt kijken bij de huur van een kamer.

 • Standaard huurcontract
 • Rechten & plichten
 • Brandveiligheid
 • Standaard huurcontract

  Ondergetekenden

  Naam verhuurder: ................................................

  Naam huurder:..................................

  Adres: ....................................................................

  Telefoon: ....................................................................

  komen het volgende overeen:

  A. DE WOONRUIMTE

  Art. 1.
  Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van ................... 20 ..... de kamer(s) in de woning

  aan:.......................................................

  Adres:.....................................................

  Deze kamer(s) is/zijn gelegen op de ..... verdieping/de begane grond aan de voor/achterzijde van de woning.
  Oppervlakte van de kamer(s):...................
  (Het is van belang het gehuurde goed te beschrijven.)

  Lid 2: Deze kamer(s) wordt/worden gebruikt als woonruimte voor max. ....... persoon/personen. Indien gebruik door meer personen is toegestaan, wordt degene die met de huurder een gemeenschappelijke huishouding voert en in het gehuurde zijn hoofdverblijf heeft, aangemerkt als medehuurder.

  Lid 3: Verhuurder verleent:

  • O medegebruik/gebruik eigen keuken
  • O medegebruik tuin
  • O medegebruik/gebruik eigen douche/bad
  • O medegebruik schuur/berging
  • O medegebruik/gebruik eigen wc
  • O medegebruik/gebruik eigen ................................

  Lid 4: Verhuurder is zelf de eigenaar/huurder van de woning.

  Naam eigenaar indien verhuurder woning huurt: ..............................................

  Adres:.............................................
  (Het is de huurder van een woning toegestaan om een kamer in de woning te verhuren, tenzij in het huurcontract tussen eigenaar en huurder is vastgelegd dat er niet of niet zonder toestemming mag worden onderverhuurd. Wanneer de huurovereenkomst tussen de eigenaar en de huurder eindigt, moet de kamerhuurder de gehuurde kamer verlaten.)

  Art. 2
  De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  (Huurovereenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd. Tijdelijke huurovereenkomsten mogen worden aangegaan, maar kamerhuurders hoeven na die periode de kamer alleen te verlaten indien ontruiming door de verhuurder uitdrukkelijk is bedongen en:
  - de verhuurder de door hemzelf bewoonde woning tijdelijk in verband met verblijf elders verhuurt om de woning na terugkeer weer zelf te gaan bewonen.
  - de verhuurder een nieuwe of aangekochte woning tijdelijk in verband met verblijf elders verhuurt om de woning daarna zelf te gaan bewonen.
  - de verhuurder tijdelijk een woning/kamer verhuurt in verband met verblijf elders van de (vorige) kamerhuurder, die na terugkeer de woning weer zal gaan bewonen. Bij tijdelijke verhuur dient het standaard-'tijdelijke kamerhuurcontract' te worden gebruikt.)


  B. DE HUURPRIJS EN DE OVERIGE KOSTEN

  Art. 3
  De huurprijs bedraagt bij aanvang van de huurovereenkomst: EUR ..............................,

  (zegge: ....................................................................................), per maand.
  (Aan de hand van een puntenstelsel van het ministerie van VROM is de maximaal redelijke huurprijs van een kamer te berekenen. Het is voor zowel huurder als verhuurder van groot belang de huurprijs te splitsen. Als de verhuurder de huur niet splitst en een zogenaamde all-in prijs vraagt, loopt hij het risico dat hij in een juridische procedure veel geld aan de huurders moet terugbetalen. Bij een all-in prijs geldt volgens de Huurprijzenwet de tenminste redelijke huurprijs als kale huur. Het overige deel is voorschot voor servicekosten. Het voorschot servicekosten zal in dat geval veelal te hoog zijn en huurders kunnen dan naar de huurcommissie stappen.)

  Art. 4
  Lid 1: De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten is begroot op:

  EUR .............................

  (zegge: ..........................................................)per maand en wordt maandelijks bij wijze van voorschot voldaan.

  Lid 2: De bijkomende leveringen en diensten zijn:

  O gas O gebruik: O vloerbedekking ter waarde van EUR ................
  O elektra - wasmachine ter waarde van EUR ............ O gordijnen ter waarde van EUR ..............
  O water - koelkast ter waarde van EUR .............. O meubels ter waarde van EUR ................
  O .............. - ....................... O .........................

  Art. 5
  De voorschotbedragen worden tenminste één keer per jaar verrekend aan de hand van een gespecifieerde schriftelijke afrekening van de bijkomende kosten, opgesteld door de verhuurder. Overschotten betaalt de huurder terug, tekorten moeten door de huurder worden bijbetaald.
  Deze verrekening moet binnen vier maanden na afloop van het jaar waarop de afrekening betrekking heeft geschieden. Het voorschotbedrag kan maar één keer per jaar worden bijgesteld na afrekening van de vorige periode.

  Art. 6
  De huurprijs wordt maandelijks voor de ............. van de betreffende maand voldaan.
  Betaling geschiedt:
  O door storting op (post)bankrekening: ............................ ten name van ..........................................
  O contant tegen afgifte van een getekende kwitantie.

  C. DE ONDERHOUDVERPLICHTINGEN

  Art. 7
  De verhuurder zal alle zichtbare en onzichtbare gebreken die het gebruik van het gehuurde verhinderen of ernstig belemmeren, opheffen. De verhuurder zal gedurende de huurtijd al het noodzakelijke onderhoud plegen, tenzij dit onderhoud volgens deze overeenkomst ten laste van de huurder komt. De verhuurder is aansprakelijk voor de schade die deze gebreken veroorzaken. Huurder en verhuurder stellen gezamenlijk bij aanvang van de overeenkomst een opnamestaat vast, omvattende een nauwkeurige omschrijving van de staat van onderhoud van het gehuurde.

  Art. 8
  De volgende onderhoudverplichtingen m.b.t. de kamer komen ten laste van de huurder, tenzij het onderhoud noodzakelijk is ten gevolge van handelen of nalaten van de huurder:
  - het witten, sauzen, behangen en schilderen voor de duur van de bewoning.
  - het gebruikelijke onderhoud van en kleine reparaties aan hang- en sluitwerk en kleine voorzieningen aan elektrische installaties zoals schakelaars, lampen, stopcontacten en contactdozen.
  - het onderhoud van de waterkranen en het treffen van voorzieningen aan of ten gevolge van bevroren waterleidingen.
  - het vervangen van gebroken ruiten.
  - het schoonhouden en ontstoppen van de schoorstenen, tenminste één keer per jaar.
  - alle overige herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, verwaarlozing of ruwe bewoning van de huurder.

  Art. 9
  De huurder is verplicht de schade te vergoeden of te herstellen die hij of iemand voor wie hij aansprakelijk is heeft veroorzaakt.

  D. OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

  Art. 10
  De verhuurder is verplicht het gehuurde op de daartoe overeengekomen datum schoon aan de huurder ter beschikking te stellen en aan de huurder de sleutels te overhandigen.

  Art. 11
  De huurder verplicht zich verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.

  Art. 12
  Verhuurder verplicht zich de huurder geen hinder of last te bezorgen. Verhuurder zal de privacy van de huurder respecteren en de kamer(s) slechts betreden na afspraak met de huurder(s).

  Art. 13
  Het recht van gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen komt toe aan de huurder en diens medebewoners, tenzij dit in artikel 1 van deze overeenkomst anders is overeengekomen.

  Art. 14
  De huurder mag het gehuurde naar eigen inzicht inrichten.
  De huurder mag zonder toestemming van de verhuurder geen verandering in het gehuurde (kamer(s) en gemeenschappelijke ruimten) aanbrengen.
  (De huurder mag het gehuurde in principe verven of behangen, maar moet het gehuurde aan het einde van de overeenkomst opleveren in dezelfde staat als die waarin het gehuurde was ontvangen. Het is om die reden verstandig hierover overleg te plegen met de verhuurder.)

  Art. 15
  De huurder heeft het recht bezoek in het gehuurde te ontvangen en te laten overnachten. Dit mag echter niet het karakter van permanente medebewoning krijgen, tenzij art. 1 bewoning door meer dan 1 persoon toestaat.

  Art. 16
  Komt er in de woning waarin het gehuurde zich bevindt een kamer leeg, dan bepalen verhuurder en huurder(s) in overleg wie de nieuwe huurder wordt. Indien huurder(s) om gegronde redenen bezwaar maken tegen een door de verhuurder voorgestelde kandidaat, dient de verhuurder de kandidatuur in te trekken.

  Art. 17
  Bij het leegkomen van een kamer hebben de gezamenlijke huurders het recht één van hen bindend voor te dragen als huurder. Dit recht geldt tot 14 dagen vóór het einde van de overeenkomst van de vertrekkende huurder.

  Art. 18
  De gezamenlijke huurders kunnen derden voordragen voor een leeggekomen kamer. Verhuurder kan de door de huurders voorgedragen kandidaat slechts afwijzen op zwaarwegende gronden.

  E. HET EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST

  Art. 19
  De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder jaar dat de huurder ononderbroken heeft gehuurd, tot een maximum van zes maanden. Een huuropzegging geschiedt schriftelijk en in de huuropzegging moet de reden van opzegging vermeld zijn. De verhuurder kan slechts rechtsgeldig opzeggen op grond van de in de wet vermelde redenen.
  (Opzegging kan slechts om één van de in de wet genoemde redenen:
  1. de huurder gedraagt zich niet als een goed huurder, d.w.z. hij of zij komt de verplichtingen uit de overeenkomst niet na.
  2. de huurovereenkomst is tijdelijk (zie verder bij art 2.)
  3. de verhuurder heeft de woning dringend nodig voor eigen gebruik. De verhuurder moet wel aannemelijk maken dat van hem niet langer kan worden gevergd dat hij blijft verhuren. Verkoop van het verhuurde huis zal meestal geen dringende reden zijn.
  4. de huurder weigert een redelijk voorstel van de verhuurder om de huurovereenkomst te wijzigen. Dit mag niet over de hoogte van de huurprijs of servicekosten gaan.
  5. de verhuurder wil de bestemming van het verhuurde pand wijzigen overeenkomstig een geldend bestemmingsplan.)

  Art. 20
  De opzegtermijn voor de huurder is een maand. De opzegging moet gedaan worden tegen de eerste of de zestiende van de maand.

  Art. 21
  De huurovereenkomst kan met wederzijds goedvinden van huurder en verhuurder nadat de huur is ingegaan op elk moment worden beëindigd.

  Art. 22
  Bij het einde van de huurovereenkomst levert de huurder het gehuurde op in de staat waarin het gehuurde bij aanvang van de overeenkomst is ontvangen. De huurder zal op de dag van ontruiming de sleutels aan de verhuurder overhandigen.

  Aldus in ..........voud opgemaakt op ....................... 20....... te ...............................

  Handtekening verhuurder Handtekening huurder

  © Studentopkamers.nl
  Studentopkamers.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van dit huurcontract.

  Rechten & plichten

  Huurcontract
  Kom je met de verhuurder tot een akkoord, dan is sprake van een mondelinge huurovereenkomst. Deze is net zo rechtsgeldig als een schriftelijk huurcontract. Je moet een mondelinge overeenkomst wel kunnen aantonen met getuigen of betalingsbewijzen. In een schriftelijk huurcontract moeten in elk geval de volgende zaken staan:
  • wie huurt en wie verhuurt;
  • adres en een omschrijving van de woning;
  • huurprijs en servicekosten (apart laten vermelden);
  • waar je wel en geen gebruik van mag maken;
  • ingangsdatum van de huurovereenkomst;
  • handtekening van jezelf en de verhuurder.

  Huurbescherming
  Als huurder heb je de plicht altijd de huur te betalen. Ook bij onenigheid of achterstallig onderhoud moet je gewoon door blijven betalen. Verder dien je de kamer als een goed huurder te bewonen, hem bij vertrek in goede staat achter te laten en klein onderhoud te plegen. Daar staat tegenover dat de verhuurder al het andere onderhoud moet plegen. En het rustig gebruik van het gehuurde moet verschaffen. Daarnaast geniet je als huurder huurbescherming. Dat wil zeggen dat een verhuurder je niet zomaar uit je kamer kan zetten. Hij krijgt daarvoor pas toestemming van de rechter als:

  • je je niet als een goede huurder gedraagt;
  • je de kamer voor een bepaalde tijd hebt gehuurd;
  • je een 'redelijk aanbod' voor een nieuwe huurovereenkomst weigert;
  • de verhuurder het pand volgens het bestemmingsplan wil gaan gebruiken
  • terwijl dat voorheen niet het geval was.
  Je hebt geen huurbescherming indien:
  • je in een pand van tijdelijke verhuur zit (sloopwoningen);
  • de bank het pand vordert in verband met het niet nakomen van de hypotheekverplichtingen.

  Deze gronden voor beëindiging worden door de rechter getoetst.

  Ben je onderhuurder van een pand, dan geniet je alleen huurbescherming ten opzichte van de hoofdhuurder. Als het de hoofdhuurder verboden is om onder te verhuren, kan de eigenaar van het pand je er alsnog uitzetten.

  Bij een hospita gaat de huurbescherming pas in na negen maanden. Voor die tijd kan de hospita je zonder tussenkomst van de rechter op straat zetten. De hospita heeft wel een opzegtermijn van drie maanden.

  De kosten

  Huur
  Een puntensysteem bepaalt hoeveel huur een verhuurder maximaal mag vragen. Je kunt informatie over het puntensysteem vinden bij het Steunpunt Wonen. Op basis van de puntenberekening kun je besluiten de huurverhoging te weigeren of huurverlaging aan te vragen. De huurcommissie moet daarvoor vaststellen of de huurprijs redelijk is. Mocht je overwegen een procedure te starten, houd er dan rekening mee dat er verschillende termijnen aan vastzitten. Zo moet je bijvoorbeeld voor 12 augustus bezwaar aantekenen tegen de jaarlijkse huurverhoging die per 1 juli ingaat.

  In een beperkt aantal gevallen komen studenten in aanmerking voor huursubsidie. Informatie hierover staat op de site van het ministerie van VROM.

  Bijkomende kosten
  Servicekosten: Kosten van verlichting en schoonmaak van de gezamenlijke ruimte, gebruik van meubels, glasverzekering en eventueel gas, water en licht (als je zelfstandig woont moet je deze laatste diensten vaak apart betalen). Voor servicekosten betaal je een voorschot. Ieder jaar moet de verhuurder een afrekening opstellen en eventueel teveel betaalde servicekosten terugbetalen. Verhogen mag pas als de verhuurder kan aantonen dat de kosten gestegen zijn.
  Gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten, waterzuiveringsheffing
  Kijk- en luistergeld en kabelaansluiting
  Overname: Gordijnen e.d. ben je niet verplicht over te nemen. Dingen die nagelvast staan worden verrekend in de huur
  Sleutelgeld: niet betalen. Volgens de wet hebben verhuurders geen recht op sleutelgeld. Betaal je toch, dan kun je het, onder voorwaarden (bewijs en betaalspecificatie), middels de rechter terugvorderen
  Voor het opleveren van woonruimte worden soms door woningbouwverenigingen administratiekosten in rekening gebracht.

  © Intermediair

  Brandveiligheid

  Als je op kamers gaat wonen, denk je niet meteen aan het voorkomen van brand. Toch is het belangrijk om even stil te staan bij de brandveiligheid in je kamer en directe omgeving. Met weinig geld kun je veel doen aan brandpreventie!

  Als je met meerdere mensen op kamers woont binnen één locatie, bijvoorbeeld een studentenhuis, moet je goede afspraken maken over vluchtwegen en het vrijhouden daarvan. Dus geen fietsen voor de nooduitgang e.d. Koop ook rookmelders om bij brand tijdig gewaarschuwd te worden.

  Een rookmelder kan bij een beginnende brand het verschil betekenen tussen leven en dood. Want bij een brand vallen de meeste slachtoffers niet door het vuur, maar door het inademen van rook. Wanneer je slaapt, word je door het inademen van rook niet wakker, maar raak je heel snel in diepe bewusteloosheid.
  Een rookmelder kost nog geen € 10,--. Koop wel een goedgekeurde rookmelder, deze is herkenbaar aan de letter 'G' van Goedmerk.

  Bij brand is heen tijd om na te denken hoe je het snelst uit huis kunt komen. Zorg daarom dat je alle mogelijke vluchtwegen kent en ook bereikbaar zijn!.
  Wanneer je op een verdieping woont, kijk dan welke vluchtwegen je kunt gebruiken wanneer de trap niet meer begaanbaar is. Voor het vluchten vanaf verdiepingen bestaan ondermeer uitwerpladders. Overigens is de verhuurder verplicht om te zorgen voor vluchtwegen!

  In portiekwoningen is het trappenhuis de belangrijkste uitweg bij brand. Neem bij brand nooit de lift!

  Bel bij brand direct 1-1-2 en vergeet niet om eventuele huisgenoten te waarschuwen en te zorgen dat iedereen buitenkomt. Neem geen enkel risico en sluit zoveel mogelijk ramen en deuren om te voorkomen dat de brand zich snel uitbreidt. Spreek met medebewoners een 'verzamelplek' af buiten het pand. je kunt dan snel zien of iedereen het pand veilig heeft verlaten. Neem, indien mogelijk, een voordeursleutel mee voor de brandweer, zodat er niet onnodig deuren geforceerd hoeven te worden.

  Algemene tips
  Zoals gezegd is een rookmelder het belangrijkste begin van veiligheid op je kamer(s). Natuurlijk zijn er nog meer dingen waar je op moet letten om brand te voorkomgen:

  • Rook niet in bed. De kans dat je met een brandende sigaret in slaap valt is groot. Roken in bed is doodsoorzaak nr.1 bij brand!
  • Gooi nooit een asbak leeg in de prullenbak voordat je zeker weet of alle peuken uit zijn.
  • Blus een vlam in de pan nooit met water! Dit is levensgevaarlijk. Sluit gas of elektra af en plaats een passend deksel op de pan. Ga nooit met een brandende (frituur)pan lopen.
  • Hang wasgoed nooit dicht bij een kachel te drogen, het kan in brand vliegen.
  • Gebruik geen 'driewegstekkers', laat liever een paar extra stopcontacten aanleggen.
  • Laat de televisie niet op standby staan.

  © Brandweer Rotterdam

  Home :: FAQ :: Over ons :: Contact :: Disclaimer
  Kamer tje.nl - Studentenkamers - Studentenkamers Sittard
  Kamers :: Kamer Nijmegen